Pretraživanje

Statut

Statut Hrvatske stručne udruge za sunčevu energiju

Na temelju čl. 13. Zakona o udrugama (Nar. nov.,br. 74/14.), Izborna skupština Hrvatske stručne udruge za sunčevu energiju održana 22. travnja 2015. donosi


STATUT HRVATSKE STRUČNE UDRUGE ZA SUNČEVU ENERGIJU

 

I. PREDMET

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se: naziv; sjedište i područje na kojem djeluje Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju (u daljem tekstu: Udruga); zastupanje; ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada Udruge; članstvu, pravima i obvezama članova; unutarnjem ustroju Udruge; tijelima Udruge, njihovu sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata i odgovornosti članova; imovini, načinu stjecanja imovine i korištenju ostvarene dobiti; prestanku postojanja Udruge te postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge.Statutom Udruge (u nastavku teksta: Statut) uređuju se sva pitanja važna za djelovanje Udruge sukladno čl.13.st.3. Zakona.

 

II. NAZIV I SJEDIŠTE UDRUGE

Članak 2.

Puni naziv Udruge je: Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju.Skraćeni naziv Udruge je HSUSE. Naziv na engleskom jeziku je: Croatian Professional Society for Solar Energy Udruga ima svojstvo pravne osobe, a kao udruga upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o promjeni sjedišta donosi Upravni odbor.Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

III. ZASTUPANJE

Članak 4.

Udrugu u pravnom prometu zastupa predsjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge.

Članak 5.

Osoba ovlaštena za zastupanje:
 • odgovara za zakonitost rada Udruge;
 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama skupštine i upravnog odbora;
 • odgovorna je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog lzvješća;
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga;
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge;
 • saziva skupštinu Udruge;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge

IV. IZGLED PEČAT UDRUGE

Članak 6.

Znak Udruge sastoji se od dvije nagnute ploče u obliku velikog slova H, koje simboliziraju pretvorbu sunčeve energije u električnu i toplinsku energiju. Između ploča je znak Sunca.Udruga ima pečat pravokutnog oblika dimenzija 5 x 2 cm. U gornjem dijelu pečata je skraćeni naziv Udruge, ispod kojeg je naveden puni naziv Udruge.


V. PODRUČJE DJELOVANJA

Članak 7.

Udruga obavlja svoju djelatnost na području Republike Hrvatske.Udruga može surađivati i učlanjivati se u slične asocijacije i udruge u zemlji i inozemstvu.


VI. CILJEVI

Članak 8.

Udruga je nevladina, nepolitična i neprofitna organizacija koja se ne osniva sa svrhom stjecanja dobiti i ne obavlja gospodarsku djelatnost.Cilj Udruge je promicanje korištenja sunčeve energije u svim segmentima društva, na lokalnoj, regionalnoj i globalnoj razini.


VII. DJELATNOSTI I PODRUČJE DJELOVANJA, KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 9.

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području zaštite okoliša i prirode, te energetske učinkovitosti i obnovljivi izvori energije. Ostvarivanje cilja iz članka 8, stavka 2. Udruga ostvaruje sljedećim djelatnostima:
 • edukacija i savjetovanje o korištenju sunčeve energije organiziranjem tečajeva, radionica, tribina, seminara, kongresa i drugih skupova te putem medija,
 • suradnja s domaćim i međunarodnim institucijama u svezi korištenja sunčeve energije,
 • povezivanje gospodarstvenika, znanstveno-istraživačkih institucija, lokalnih zajednica, tijela državne uprave i ostalih subjekata na projektima koji koriste sunčevu energiju,
 • promocija uporabe i drugih obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i racionalnije uporabe energije, te ostalih tehnologija i mjera koje doprinose održivom razvoju i smanjenju onečišćenja okoliša,
 • obavljanje drugih poslova koji doprinose ostvarivanju cilja utvrđenoga Statutom.

VIII. NAČIN OSIGURAVANJA JAVNOSTI DJELOVANJA UDRUGE

Članak 10.

Rad Udruge je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavješćivanjem članova Udruge i putem javnog priopćavanja.Članovi se o radu Udruge obavješćuju putem sjednica tijela Udruge, dostavom pisanih materijala te putem elektroničkih medija.Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela Udruge na poziv predsjednika Udruge i izvješćivati javnost o radu tih tijela i Udruge. Udruga će izdavati svoje glasilo koje nosi naziv „SOLARNA TEHNOLOGIJA“. Naziv glasila na engleskom jeziku je: Solar technology. Udruga će koristiti i druga sredstva javnog priopćavanja (internet stranice, periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) u skladu s propisima o javnom informiranju i izdavačkoj djelatnosti.

Članak 11.

Sjednice tijela Udruge ne mogu se zatvoriti za javnost, osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnika i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisom te radi narušavanja javnog reda i mira i ograničenog kapaciteta prostora u kojem se sjednica održava.


IX. ČLANOVI UDRUGE

Članak 12.

Članovi Udruge mogu biti fizičke i pravne osobe.Članovi Udruge mogu biti državljani Republike Hrvatske i strani državljani te domaće i strane pravne osobe.Redovni članovi su fizičke i pravne osobe koje dobrovoljno prihvate Statut i opće akte Udruge, sukladno zakonu.Pravna osoba ostvaruje članstvo u Udruzi putem svojeg ovlaštenog predstavnika.

Članak 13.

U Udruzi se vodi popis članova.Popis članova vodi se i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom t datumu prestanka članstva u udruzi.Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.Članstvo u Udruzi je redovno i počasno. Počasnim članom mogu postati fizičke osobe koje su se posebno istakle na području djelovanja Udruge.

Članak 14.

Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Upravni odbor po primitku molbe za prijem kandidata.Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.Pitanja vezana za članstvo i članarine, oblik i sadržaj popisa članova te način njegova vođenja uređuju se Pravilnikom o članstvu.Prava i obveze redovnih članova su:
 • da biraju i budu birani u tijela Udruge,
 • da budu obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela te o materijalno financijskom poslovanju,
 • da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti,
 • da redovito plaćaju članarinu,
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela,
 • da u slučaju primijećenih nepravilnosti u provedbi Statuta na to upozore Nadzorni odbor u pisanom obliku,
 • da predlažu Skupštini imenovanje i razrješenje predsjednika Udruge te članova Upravnog i Nadzornog odbora,
 • da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge,
 • da čuvaju i podižu ugled Udruge,
 • te druga prava i obveze iz Zakona.

Članak 15.

Počasni član Udruge može biti fizička, ili pravna osoba koja je svojim djelovanjem pridonijela ostvarivanju ciljeva radi kojih je Udruga osnovana, a imenuje ga Skupština na pisani obrazloženi prijedlog 25% članova Udruge, ili na prijedlog Upravnog odbora. Počasni član ima pravo glasa na Skupštini, može sudjelovati u biranju tijela Udruge, može biti biran u ta tijela i ima pravo biti informiran o radu Udruge.

Članak 16.

Članstvo u Udruzi prestaje:
 • pisanom izjavom o istupanju iz članstva,
 • isključenjem iz članstva,
 • prestankom djelovanja Udruge.
Član Udruge može biti isključen iz članstva ako:
 • prekrši odredbe Statuta,
 • ugrozi interese Udruge,
 • prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu,
 • ne plaća članarinu,
 • ne sudjeluje aktivno u radu Udruge.
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo žalbe Nadzornom odboru. Odluka Nadzornog odbora je konačna.


X. TIJELA UDRUGE

Članak 17.

Tijela Udruge su:
1. Skupština
2. Predsjednik
3. Upravni odbor
4. Nadzorni odbor
5. Savjet


SKUPŠTINA

Članak 18.

Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine je svi poslovno sposobni članovi Udruge, te predstavnik pravne osobe članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom godišnje, a saziva je predsjednik Udruge, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake dvije godine.Predsjednik Udruge može sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine na vlastitu inicijativu, na zahtjev člana Nadzornog odbora ili na zahtjev najmanje jedne trećine članova Skupštine.Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazovu roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva sazvati će je predlagatelj.Sjednicom Skupštine predsjeda sazivatelj. U slučaju isteka mandata tijelima udruge Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/3 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 19.

Skupština se saziva dostavljanjem poziva članovima najmanje 15 dana prije održavanja sjednice.Poziv sadrži podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Po potrebi se uz poziv dostavljaju i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Članak 20.

Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna najmanje trećina članova Skupštine.Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih, osim ako ovim Statutom nije drugačije određeno.Odluke o promjeni Statuta i prestanku postojanja Udruge Skupština donosi dvotrećinskom većinom glasova nazočnih.

Članak 21.

Skupština Udruge:
 • donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
 • donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge,
 • bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika, tajnika i likvidatora Udruge,
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora,
 • bira i razrješava članove Nadzornog odbora,
 • bira članove Savjeta,
 • donosi godišnji plan rada,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • razmatra godišnje izvješće o radu Udruge,
 • osniva odbore i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Udruge,
 • odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanju iz njih,
 • odlučuje o prestanku postojanja Udruge i
 • odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Udruge utvrđenim ovim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.

Članak 22.

Upravni i Nadzorni odbor i svaki njihov član odgovara za svoj rad Skupštini.Predsjednika, članove Upravnog i Nadzornog odbora Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze.Član Upravnog ili Nadzornog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sljedećoj sjednici.


PREDSJEDNIK

Članak 23.

Predsjednik Udruge zastupa Udrugu te odgovara za zakonitost rada Udruge. U slučaju spriječenosti predsjednika Udrugu zastupa član Upravnog odbora kojeg predsjednik ovlasti.Predsjednik se bira na vrijeme od dvije godine, s time da može biti biran i više puta.Predsjednik Udruge ujedno je predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.Predsjednik Udruge je istovremeno i član Udruge.Predsjednik Udruge:
 • saziva sjednice Skupštine Udruge i Upravnog odbora, predlaže dnevni red te predsjeda istima,
 • stara se o urednom vođenju popisa članova i pismohrane Udruge,
 • odgovoran je za financijsko poslovanje,
 • podnosi Skupštini godišnje izvješće o radu, godišnje financijsko izvješće te prijedlog plana rada za iduću godinu,
 • obavlja i druge poslove u skladu s općim aktima Udruge,
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik Udruge koga bira Skupština na vrijeme od dvije godine.


UPRAVNI ODBOR

Članak 24.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge koji izvršava odluke i zaključke Skupštine i vodi poslovanje Udruge te obavlja druge poslove utvrđene Statutom.Članovi Upravnog odbora su članovi udruge.Upravni odbor čine predsjednik Udruge te dva člana koje bira Skupština. Mandat Upravnog odbora je dvije godine.Članovi Upravnog odbora mogu biti birani više puta.

Članak 25.

Upravni odbor Udruge:
 • sastavlja godišnje izvješće o radu Udruge,
 • sastavlja godišnje financijsko izvješće,
 • utvrđuje prijedlog godišnjeg plana rada,
 • podnosi prijedloge općih akata Udruge,
 • predlaže članove Savjeta,
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,
 • donosi odluku o isključenju člana iz udruge
 • brine se o informiranju članstva i javnosti,
 • osniva radne grupe koje pomažu ostvarivanju ciljeva Udruge,
 • odlučuje o sudjelovanju Udruge u radu nacionalnih i inozemnih organizacija te na projektima sukladnim cilju Udruge,
 • raspravlja o pitanjima vezanim za ostvarivanje ciljeva Udruge,
 • obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

Članak 26.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, a saziva ih predsjednik na vlastitu inicijativu ili na zahtjev člana Upravnog odbora te na zahtjev Nadzornog odbora u slučajevima opisanim u čl. 24 st. 3. Sjednica Upravnog odbora saziva se dostavljanjem poziva članovima najmanje 7 dana prije održavanja.Sjednica se može održati ukoliko je nazočno najmanje tri člana Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova.


NADZORNI ODBOR

Članak 27.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština na vrijeme od dvije godine i koji mogu biti birani više puta.Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora.Članovi Nadzornog odbora su članovi Udruge.Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako su sjednici nazočni svi članovi, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova.Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi između sebe. Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednice Odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Nadzorni odbor ili Skupština Udruge.Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini Udruge.

Članak 28.

Nadzorni odbor:
 • nadzire primjenu odredaba ovoga Statuta i drugih općih akata Udruge,
 • nadzire materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Udruge,
 • nadzire ostvarivanje odluka i zaključaka Skupštine Udruge,
 • razmatra žalbe članova Udruge,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

Članak 29.

Ako član Udruge podnese žalbu na odluku o isključenju, Nadzorni odbor je dužan žalbu razmotriti u roku od 30 dana te dostaviti mišljenje Skupštini koja donosi konačnu odluku.Ako član Udruge utvrdi nepravilnosti u provedbi Statuta te drugih općih akata Udruge te na to u pisanom obliku upozori Nadzorni odbor, ovaj je dužan upozorenje razmotriti u roku od 30 dana te poduzeti mjere da se eventualne nepravilnosti otklone.Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Udruge. Upravni odbor i svaki član Udruge dužni su bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Upravnog odbora ili Skupštine Udruge ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Udruge, nemarnost u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Udruge.


TAJNIK

Članak 30.

Udruga ima tajnika koga bira Skupština na vrijeme od dvije godine za obavljanje administrativno tehničkih poslova kao i vođenje evidencije članova Udruge.

SAVJET

Članak 31.

Savjet Udruge djeluje kao savjetodavno tijelo Skupštine i Upravnog odbora.Rad Savjeta propisan je Pravilnikom o radu Savjeta kojeg donosi Skupština.


XI. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA UDRUGE

Članak 32.

Likvidatora Udruge bira i opoziva Skupština na prijedlog Upravnog odbora.Likvidator može biti i osoba koja nije član Udruge, a mora raspolagati odgovarajućim stručnim (financijskim i pravnim) znanjem, kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine Udruge.Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge u visini koju određuje Upravni odbor na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.


XII. NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM UDRUGE

Članak 33.

Udruga ostvaruje prihode i stječe imovinu od:
 • članarine,
 • donacija, dotacija i sponzorstava,
 • sredstava dobivenih od domaćih i međunarodnih institucija koje podupiru rad i djelovanje Udruge,
 • sredstava ostvarenih organiziranjem skupova, seminara, tečajeva, predavanja i radionica,
 • sredstava ostvarenih sudjelovanjem u domaćim i međunarodnim projektima vezanim uz djelatnosti Udruge,
 • ostalih prihoda sukladno Zakonu.

Članak 34.

Udruga vodi poslovne knjige, sastavlja financijska izvješća, upravlja imovinom i financijskim sredstvima u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Članak 35.

Ako Udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jedanput godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava izvještava davatelja sredstava, a putem mrežne stranice ili na drugi odgovarajući način obavještava i širu javnost.Udruga je obvezna sredstva iz stavka 1. ovog članka koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata.


XIII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 36.

Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor Udruge i upućuje ga na raspravu članovima Udruge. Rok trajanja rasprave ne može biti kraći od 15 dana.

Članak 37.

Sva unutarnja pitanja Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Udruge.

Članak 38.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština.


XIV. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM

Članak 39.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim Zakonom.U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina Udruge raspodijeliti će se prema odluci Skupštine. Ako Udruga prestane postojati bez odluke Skupštine, imovina Udruge pripast će Republici Hrvatskoj.


XV.NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 40.

Sve međusobne sporove proizašle iz članstva u Udruzi i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja Udruge, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Upravnog odbora.


XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

U prvom sazivu Upravni odbor čine Predsjednik Udruge i dva člana. Sjednica se može održati ukoliko su nazočni svi članovi Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova.

Članak 42.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Udruge, a primjenjuje se danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.U Zaprešiću, 22. travnja 2015.

Predsjednica Udruge
Vikica Lukić, dipl.ing.