Pretraživanje

Pravilnik o članstvu

PRAVILNIK O ČLANSTVU

Na temelju članka 8. i članka 16. Statuta Hrvatske stručne udruge za sunčevu energiju (u daljnjem tekstu: Udruga), Skupština Udruge dana 14. veljače 2004. donijela je


PRAVILNIK O ČLANSTVU


Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se pitanja vezana za članstvo u Udruzi, članarine, oblik i sadržaj popisa članova te način njegova vođenja.

Članak 2.

Članovi Udruge mogu biti fizičke i pravne osobe.
Fizičke osobe mogu biti redovni i počasni članovi.

Članak 3.

Fizičke osobe koje su redovni članovi dijele se na osnovne članove i studentske članove.
Pravne osobe dijele se na profitne i neprofitne.
Profitne pravne osobe (u daljnjem tekstu: tvrtke) dijele se na male, srednje velike i velike prema klasifikaciji Zakona o računovodstvu.

Članak 4.

Sve kategorije članova u glasovanju sudjeluju s jednim glasom.

Članak 5.

Iznos godišnje članarine za pojedine kategorije članova predlaže Upravni odbor, a odluku jednom godišnje donosi Skupština.
Članarina se plaća u jednom obroku za tekuću kalendarsku godinu.

Članak 6.

U Udruzi se vodi Popis članova Udruge (u daljnjem tekstu: Popis).
O urednom vođenju Popisa brine predsjednik Udruge.
Popis se vodi u elektroničkom obliku.
Upis u Popis vrši se po učlanjenju u Udrugu.

Članak 7.

Popis sadrži sljedeće podatke o članu Udruge:
. redni broj upisa u Popis,
. ime i prezime (za fizičke osobe) odnosno naziv institucije (za pravne osobe),
. matični broj (za pravne osobe),
. zvanje, zanimanje, institucija i područje rada (za fizičke osobe) odnosno djelatnosti (za pravne osobe),
. adresa,
. broj telefona,
. adresa elektroničke pošte,
. status člana (fizičke osobe: osnovni, student, počasni; pravne osobe: neprofitni, mala tvrtka, srednje velika tvrtka, velika tvrtka),
. datum prijama u članstvo i
. datum prestanka članstva.

Članak 8.

Podatke o članovima unesene u Popis, Udruga smije koristiti samo za vlastite potrebe te ih ne smije distribuirati.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu s danom donošenja.

U Zagrebu, 14. veljače 2004.

Predsjednik Udruge
dr.sc. Ljubomir Majdandžić, dipl.ing.